Om dataportalen

På denna webbplats finns information om Nationell inventering av landskapet i Sverige (NILS) och möjlighet att ladda ner data från våra fält- och flygbildsinventeringar. Det finns också ett analysverktyg för att göra enklare analyser och grafer.

Är du intresserad av NILS-data som inte finns tillgänglig på dataportalen? Vänligen kontakta NILS programchef Henrik Hedenås. Kontaktuppgifter hittar du på NILS webbplats.

Om NILS

NILS basprogram syftar till att kartlägga den biologiska mångfalden ur ett landskapsperspektiv och att studera förändringar över tiden. Inventeringen är främst inriktad på förutsättningar för biologisk mångfald och påverkansfaktorer. Särskild fokus ligger på tillstånd och förändringar i markanvändning och marktäcke samt på olika naturtypers storlek och fördelning i landskapet.

Huvudfinansiär för NILS basprogram är Naturvårdsverket. NILS är en del av Naturvårdsverkets nationella miljöövervakning och ingår i programområde Landskap. Inventeringen omfattar alla landmiljöer i Sverige, d.v.s. jordbruksmark, våtmarker, bebyggda miljöer, skogsmark och fjäll. Resultaten används i uppföljningen av nationella miljömål men även i uppföljningen av Natura 2000-habitat.

NILS baseras på en kombination av flygbildstolkning och fältinventering. Flygbildstolkningen görs på infraröda flygbilder i skala 1:30 000. Genom flygbildstolkningen får man dels en grov bild av hela landskapet, dels stöddata för formella skattningar av tillstånd och förändringar där även fältdata ingår, genom s.k. tvåfasskattning. På så sätt är NILS inte beroende av att använda samma slag av flygbildstolkning under hela programmets löptid. Om nya och mer effektiva fjärranalysmetoder utvecklas, kan dessa ersätta nuvarande metoder. Det centrala är att fältinventeringarna genomförs på likartat sätt.

Ytterligare information om NILS finns på NILS webbplats. Detaljerad information om hur data samlas in och inventeringarnas utformning finns i våra manualer: NILS fältinstruktioner och NILS flygbildstolkningsinstruktioner.


För tillfället går det att ladda ned data från NILS fältprovytor för de två första dreven; drev 1 år 2003 till 2007 och drev 2 år 2008 till 2012. Det tredje drevet, (2013) 2014 och 2017, håller på och kvalitetssäkras och kommer att göras tillgängligt efterhand. Idag är större delen av de variabler som samlas in i fältprovytorna tillgängliga på portalen. De som saknas är variabler som inte har varit efterfrågade. Ni är dock mycket välkomna att ta kontakt med oss för att beställa dessa data (se nedan). Linjedata baserat på fältinventeringen är för tillfället inte tillgängligt men skall tillgängliggöras. Flygbildstolkningen har enbart gjorts för drev 1 och därmed är flygbildsdata enbart tillgängligt för åren 2003 till 2007.


Senaste uppdatering av data: 2018-08-30


NILS stickprov består av 639 rutor om 5x5 km vardera fördelade över alla landmiljöer i Sverige; skog, jordbruksmark, fjäll, myrmarker, stränder och tätorter. Rutorna är systematiskt, men inte jämnt, fördelade över hela landet. För att kunna lägga ut rutorna med olika täthet har Sverige delats in i tio geografiska strata som bland annat baseras på jordbrukets produktionsområden. En förtätning av rutor har gjorts i strata med relativt ovanliga landskapstyper för att stickprovet ska bli stort nog för att ge tillförlitliga skattningar, medan en utglesning har gjorts i strata som domineras av barrskog. Majoriteten av rutorna är samlokaliserade med Svensk Fågeltaxerings standardrutter. Rutorna inventeras i ett femårigt omdrev. Det första femåriga inventeringsvarvet genomfördes mellan 2003 och 2007, det andra mellan 2008 och 2012 och den tredje mellan (2013) 2014 och 2017. Varje år inventeras en femtedel av det totala antalet rutor, jämnt fördelade över hela landet.

Data från NILS fältinventering

Provytorna bildar underlag för att beräkna mängd, tillstånd och förändringar för areatäckande naturtyper. Från dessa får man ett representativt stickprov av hela Sveriges landyta. Provytornas storlek sammanfaller i stort sett med minsta karteringsenhet i flygbildstolkningen, vilket innebär att man får jämförbar ”areell upplösning” på de data man samlar in. Om en tydlig gräns i markanvändning eller marktäcke går igenom ytan (och varje delområde är del av ett större, likartat område) delas ytan, och delytorna beskrivs separat. Både i flygbildstolkningen och provyteinventeringen utgår man från att landskapet består av ett antal homogena enheter, som beskrivs separat om de är minst 0,1 hektar stora, eller minst 0,05 ha stora om markanvändning och marktäcke samtidigt avviker från förhållandena i omgivningen.

Flygbild över NILS 1x1 km-ruta som visar läge för provytor och linjer. Varje cirkel motsvarar ett provyteblock.

Data från NILS flygbildstolkning

Inventeringen via flygbilder sker i avgränsade områden, polygoner, samt för linje- och punktobjekt. För varje objekt bedöms en mängd variabler. Tanken med många variabler är att kunna aggregera på olika sätt till att efterlikna olika andra system.

Att titta via fjärranalys, innebär ett annat angreppssätt, där man inventerar efter landskapsutsnittet som helhet, man bedömer livsformer, textur och struktur, i samband med vegetationens sammansättning. Man bedömer också läge, var i landet, samt i vilken typ av ekologiskt samband objektet befinner sig. Allt det läggs in som delbedömning, när den spektrala informationen av själva bilderna ska bedömas. En lång rad kriterier i flödesscheman används för att avgöra var gränser ska dras, vilka beskrivs så noggrant som möjligt i manualen. Sverige fotograferas med relativt jämna intervall, och flygbilder i stereo kan erhållas med god möjlighet till återinventering. Genom att använda kunnig personal som bedömer bilderna, skapas kontinuitet, för att kunna skapa analys av förändringar.

Infraröd flygbild över NILS 1x1 km-ruta där varje relativt homogena område avgränsats som en polygon. Inom varje avgränsat område bedöms sedan en mängd variabler.
Provyta data:
Artförekomst data:


Små Provyta data: TäckningsvariabelSmå Provyta data: TäckningsvariabelAnalysen följer Ståhl et al. 2017: Informative plot sizes in presence-absence sampling of forest floor vegetation. Methods in Ecology and Evolution, 8, 1284–1291

Här finns mjölighet att ladda ner data från publicerade NILS rapporter

Hämta data